De evolutie van een renner opvolgen: de inspanningstest

Nu het weer testperiode is, kijken renners vol verwachtingen naar de progressie die ze maken. Hoeveel progressie heb ik gemaakt? En is dit een goede progressie? Deze vragen krijgen wel elk jaar naar ons hoofd. Tot nu toe namen we de regel van 10W per jaar als goede progressie. Maar ondertussen hebben we voldoende data om dit eens na te gaan. Na wat zoekwerk vonden we 120 testen van renners die meerdere jaren terug kwamen tijdens hun periode als nieuweling, junior en/of belofte. Door telkens de eigen progressie te nemen kunnen we nu een evolutie geven. Zo krijgen we een gemiddelde voor elk jaar. Er werden enkel testen opgenomen indien deze in gelijkaardige periodes van het jaar (lees voorbereiding) werden afgenomen. Meestal tussen december en maart op enkele veldrijders na waarbij testing meestal in april valt.

De competitiejaren werden als volgt opgesplitst:

N: van nieuweling 1ste jaars naar 2de jaars

N-J: 2de jaars nieuweling naar 1ste jaars junior

J: 1ste jaars junior naar 2de jaars junior

J-B: 2de jaars junior naar belofte

B: elke leeftijd belofte of elite zonder contract

Uit een test halen we 3 waarden; de vetdrempel, de anaerobe drempel en het maximaal vermogen. Daarnaast nemen we van alle drie ook het relatief vermogen, dit is vermogen gedeeld door het gewicht van de renner op het moment van de test.

Nieuwelingen:

Progressie als nieuweling van 1ste jaar nieuweling naar 2de jaars nieuweling is op de vetdrempel 30.5W of 0.26W/kg gemiddeld. Het betreft 19 testen dus kunnen we dit al redelijk veralgemenen. De kleinste progressie was -10W de grootste +65W. Op de anaerobe drempel steeg het vermogen gemiddeld met 29.5W of 0.2W/kg. De progressie ligt tussen 0-55W. Het maximaal vermogen scoort 32.4W hoger als tweedejaars nieuweling of 0.2W/kg. Progressie varieerde tussen de 0-69W

Hieruit valt op dat op één test na iedereen progressie maakt in zijn eerste jaar als nieuweling en deze progressie is meestal vrij groot, want 30W is een hele sprong vooruit. Ook in W/kg is er altijd een ruime stap vooruit van ongeveer 0.2W/kg. Dit valt deels te verklaren door de groeispurt die vaak op deze leeftijd optreedt tezamen met het systematischer beginnen trainen.

Junioren:

De overgang van nieuweling naar junior is eveneens een belangrijk jaar.  De wedstrijden worden immers veel langer.  Toch zien we ook hier nog steeds duidelijk progressie. Op 30 testen die aan de definitie voldeden zien we op de vetdrempel een progressie van gemiddeld 24W waarbij de progressie tussen 0-50W ligt. Kijken we naar relatief vermogen gaat het vooruit met gemiddeld 0.18W/kg. Wat hier opvalt is dat bij N 17 van 19 verbeterden in relatief vermogen op de vetdrempel.  Bij N-J verbeterde slechts 19/30 in relatief vermogen. 11 renners hadden dus geen betere waarde als 1ste jaars junior vergeleken met 2de jaars nieuweling in W/kg.  Dit komt doordat de gewichtstoename groter was dan de toename in getrapt vermogen. Op de anaerobe drempel zien we een progressie van 28.3W of 0.21W/kg. De progressie ligt tussen -5W tot 50W. Relatief gaat hier wel 25/30 vooruit. Maximaal vermogen gaat vooruit met 33.8W of 0.25W/kg. Progressie ligt tussen de 0 en de 78W.

Hieruit blijkt dat je als nieuweling heel veel progressie maakt in het fietsen, bijna 30W per jaar gemiddeld. Natuurlijk speelt hier de fysieke ontwikkeling tot man worden hier een rol, dus gaan we eens kijken hoe het zit bij de oudere leeftijden waarbij de fysieke ontwikkeling meestal bijna eindigt.

Als junior is de gemiddelde progressie 10W op de vetdrempel en slechts 0.05W/kg. De progressie schommelt van -15W tot 35W. De zelfde trend zien we in de anaerobe drempel met een winst van gem 12W of 0.05W/kg. De progressie is hier ook tussen -15W tot 35W. Ook maximaal ligt het gemiddelde op 9W progressie, maar relatief is het gemiddelde -0.004W/kg. Geen vooruitgang dus. Dit zien we bij de overgang van eerstejaars naar tweedejaars junior, gebaseerd op 25 testen.

Beloften:

Eens de overgang naar de beloften komt wordt meestal de trainingsarbeid nog opgevoerd. Op de 14 testen die we kunnen bekijken tussen een tweedejaars junior en eerstejaars belofte is de progressie op vetdrempel gemiddeld 8.5W of 0.045W/kg. Progressie schommelt tussen -30W tot +40W. Op de anaerobe drempel is er een progressie van gemiddeld 7.5W of 0.04W/kg. Maximaal vermogen stijgt gemiddeld met +1W en relatief -0.06W/kg.

Kijken we naar de waarden als volledig belofte en elite zonder contract zien we een gemiddelde winst van 1.5W op vetdrempel wat wel overeenkomt met -0.05W/kg. Anaerobe drempel een stijging van 4W en -0.03W/kg en maximaal 3W of -0.006W/kg. Nu zal de kritische geest bovenhalen dat je op als jonge belofte nog wel evolutie zal maken en als oudere elite zonder contract niet meer. Wel met enkel de data van 21 jaar en jonger op het moment van de laatste test was alle progressie op de drempels gelijk.

Leeftijd

 

Vermogen VD W/kg VD Vermogen AD W/kg AD Vermogen Maximaal Maximaal W/kg
N +30.5 +0.26 +29.5 +0.20 +32.4 +0.20
N-J +24.1 +0.18 +28.3 +0.21 +33.8 +0.25
J +9.8 +0.05 +12.0 +0.05 +9.0 0.00
J-B +8.5 +0.05 +7.5 +0.04 +1.7 -0.06
B +1.5 -0.05 +4.1 -0.34 +2.7 -0.01

Overzichtstabel progressie per leeftijd VD= vetdrempel AD= anaerobe drempel

Evoluties per renner:

Dit zijn wel gemiddelde en dus kunnen deze wat vervormd worden. Een gemiddelde geeft misschien goede indicaties maar niet het echte verhaal van één individu. Daarom zijn we even nagegaan wat de progressie is bij renners die vele jaren zijn komen testen (4 of meer testen) en de eerste test als junior zijnde of vroeger. We hebben 14 renners die aan deze definitie voldoen. We berekende de progressie tussen de eerste test en de laatste test (bemerking, de laatste test is niet per definitie de “beste”), gedeeld door het aantal jaren tussen de tests. Ook zullen we rekening houden met in welke leeftijdsgroep de tijdsperiode viel (als nieuweling-junior of junior-belofte)

Voor de categorie nieuweling tot junior hadden we 4 renners die elk jaar als nieuweling en junior zijn komen testen. Hieruit volgde een evolutie van gemiddeld 15W per jaar op vetdrempel of 0.08W/kg per jaar. Op de anaerobe drempel was de stijging 19W per jaar of 0.12W/kg per jaar. Kijken we naar maximaal is dit 21W per jaar of 0.12W/kg. Individueel waren deze waarden altijd dicht bij het gemiddelde:

renner Vermogen VD W/kg VD Vermogen AD W/kg AD Vermogen Maximaal Maximaal W/kg
A +10 +0.09 +17.5 +0.18 +13.25 +0.10
B +13.75 +0.10 +16.25 +0.12 +20 +0.16
C +15 -0.04 +20 -0.03 +23.75 +0.01
D +20 +0.17 +22.5 +0.18 +26.5 +0.22

Gemiddelde progressie per jaar per renner van nieuweling tot junior

Hieruit komt duidelijk dat ze over de 4 jaar progressie maken, maar hier zitten de jaren met grote progressie bij, namelijk de leeftijd nieuweling. Laten we even kijken bij de groep die zijn eerste test als junior aflegde en doorgroeide naar belofte.

Hier voldeden slechts 3 renners aan de voorwaarden. Gemiddelde progressie op de vetdrempel? 9.5W per jaar of 0.13W/kg. Anaerobe drempel hetzelfde verhaal 11.6W per jaar en 0.15W/kg per jaar. Maximaal 10.4W en 0.12W. Hieronder de individuele gegevens

renner Vermogen VD W/kg VD Vermogen AD W/kg AD Vermogen Maximaal Maximaal W/kg
A +10 +0.12 +11.3 +0.14 +10 +0.11
B +8.6 +0.22 +8.6 +0.22 +7.9 +0.20
C +10 +0.05 +15 +0.10 +13.3 +0.06

Gemiddelde progressie per jaar per renner van junior tot belofte

Hieruit zien we dat in deze weliswaar beperkte groep uitkomt dat de progressie effectief ongeveer 10W per jaar is en dit ook nog enige tijd opgaat van junior naar belofte gaande.

We hebben tot slot nog een groep van 7 renners die hun eerste test als nieuweling aflegde en als belofte ook nog tests af lieten nemen.

Bij deze groep zien we een vooruitgang van 15W per jaar op vetdrempel of 0.15W/kg per jaar. Zeer gelijkaardige waarden aan de twee andere leeftijdsindelingen. Het zelfde verhaal komt terug voor de anaerobe drempel, met een progressie van 15.8W per jaar of 0.14W/kg per jaar en maximaal 17.5W per jaar of 0.15W/kg per jaar. Hierbij ook de individuele progressies

renner Vermogen VD W/kg VD Vermogen AD W/kg AD Vermogen Maximaal Maximaal W/kg
A +8.8 +0.04 +11.3 +0.07 +8.8 +0.00
B +15.0 +0.15 +15.8 +0.13 +16.3 +0.11
C +32.5 +0.26 +28.8 +0.15 +28 +0.06
D +11 +0.14 +10.0 +0.11 +10.8 +0.12
E +10 +0.15 +12.9 +0.20 +15.6 +0.25
F +15 +0.11 +16.3 +0.09 +18.3 +0.09
G +13.3 +0.19 +15.8 +0.22 +25 +0.41

Gemiddelde progressie per jaar per renner van nieuweling tot belofte

Nemen we even deze trouwe klanten en dus vaak renners in begeleiding (1 uitzondering) zien we een gemiddelde progressie per jaar van 13.8W op vetdrempel, 15.9W op anaerobe drempel en 17.5W op maximaal vermogen van nieuweling tot belofte-elite zonder contract waarbij de minimale stap per jaar 8W.

Powerzone gaat off-road

In 2024 gaat Powerzone een samenwerking aan met de ploeg Bike2Connect. Bike2Connect is een ploeg bestaande uit 2 renners hoofdzakelijk actief in het MTB circuit.